Green Chrysoprase Sterling silver ring

  • $111.00


✧ bright green chrysoprase tear drop ✧

ミ★ Sterling silver ring size: 8

༄༄༄༄༄

𝑪𝒉𝒓𝒚𝒔𝒐𝒑𝒓𝒂𝒔𝒆
ʜᴇᴀʀᴛ ᴏᴘᴇɴɪɴɢ 

ᴊᴏʏ & ʜᴀᴘᴘɪɴᴇss

ᴇᴍᴏᴛɪᴏɴᴀʟ ʙᴀʟᴀɴᴄᴇ 

sᴛʀᴇss ʀᴇʟɪᴇꜰ

ᴄʟᴇᴀɴsɪɴɢ

𖤐

𝐶𝑜𝑚𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑒 𝑖𝑛 𝑎𝑛 𝑒𝑐𝑜 𝑓𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑙𝑦 𝑏𝑜𝑥 & 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜 𝑘𝑒𝑒𝑝